ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

Ho Chi Minh City Tax Department

Supply fire protection materials for projects of Ho Chi Minh City Tax Department

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

Đánh giá

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ បាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការពារអគ្គីភ័យសម្រាប់អាគារមន្ទីរពន្ធដារទីក្រុងហូជីមិញនៅអគារលេខ ៦៣ វូតុងផានសង្កាត់អានភូសង្កាត់ ២ ក្រុងហូជីមិញ។

In 2013, Bao Tin was a supplier of fire protection materials for the building of the Ho Chi Minh City Tax Department at 63 Vu Tong Phan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.