ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

Ho Chi Minh City Tax Department

Supply fire protection materials for projects of Ho Chi Minh City Tax Department

Đánh giá

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ បាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំភារៈការពារអគ្គីភ័យសម្រាប់អាគារមន្ទីរពន្ធដារទីក្រុងហូជីមិញនៅអគារលេខ ៦៣ វូតុងផានសង្កាត់អានភូសង្កាត់ ២ ក្រុងហូជីមិញ។

In 2013, Bao Tin was a supplier of fire protection materials for the building of the Ho Chi Minh City Tax Department at 63 Vu Tong Phan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

 

Đánh giá