ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ống thép mạ kẽm Vina

សមាសធាតុគីមីនៃថ្នាក់ដែក

Đánh giá

ដែកបាវទីនសូមផ្ញើតារាងសមាសធាតុគីមីដល់អ្នកយោងទៅតាមស្តង់ដារដែកថែបដែលពេញនិយមនៅលើទីផ្សារសព្វថ្,អ្នកអាចប្រើវាសម្រាប់ជាឯកសារយោងនិងប្រៀបធៀបជាមួយវិញ្ញាបនប័ត្រសម្ភារៈដើម្បីដឹងថាតើវាត្រូវតាមស្តង់ដាររឺអត់។

Steel bars for concrete reinforcement

ស្តង់ដារ
Standard
ថ្នាក់ដែក
Grade
សមាសធាតុ​គីមី
Chemical Composition
C Si Mn P (max) S (max)

TCVN
1651 – 85
(1765 – 85 )

CT33 0.06 – 0.12 0.12 – 0.30 0.25 – 0.50 0.04 0.045

CT34

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.04

0.045

CT38

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.65

0.04

0.045

CT42

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

 0.40 – 0.70

0.04

0.045

CT51

0.28 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.04

0.045

TCVN
3104 – 79

25Mn2Si

0.20 – 0.29

0.60 – 0.90

1.20 – 1.60

0.04

0.045

35MnSi

0.30 – 0.37

0.60 – 0.80

0.80 – 1.20

0.04

0.045

JIS G3505
2004

SWRW10

0.13 max

0.30 max

0.06 max

0.04

0.04

SWRW12

0.15 max

0.30 max

0.065 max

0.04

0.04

JIS G3112

SD 295A

0.05

0.05

SD 345

0.27 max

0.55 max

1.60 max

0.04

0.04

SD 390

0.29 max

0.55 max

1.80 max

0.04

0.04

SD 490

0.32max

0.55max

1.80max

0.040

0.040

ASTM A615
/A615M – 94

Gr 40

0.21 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

Gr 60

0.30 max

0.50 max

1.50 max

0.04

0.05

BS 4449

Gr 250

0.25 max

0.50 max

1.50 max

0.06

0.06

Gr 460

0.25 max

0.50 max

1.50 max

0.05

0.05

ΓOCT
5780 – 82

25Γ2C

0.20 – 0.29

0.60 -0.90

1.20 – 1.60

0.04

0.045

35ΓC

0.30 – 0.37

0.60 – 0.80

0.80 – 1.20

0.04

0.045

ΓOCT
380 – 71

CT2

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.05

0.045

0.045

CT3

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.60

0.045

0.045

CT4

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

0.40 – 0.70

0.045

0.045

CT5

0.29 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.045

0.045

Rolled steel for general structure

TCVN
1765 – 85
(1765 – 85 )

CT33

0.06 – 0.12

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.04

0.045

CT34

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.04

0.045

CT38

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.65

0.04

0.045

CT42

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

 0.40 – 0.70

0.04

0.045

CT51

0.28 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.04

0.045

JIS 3101
1995

SS 330

0.05

0.05

SS 400

0.20 max

0.55 max

1.60 max

0.05

0.05

SS 490

0.05

0.05

SS 540

0.30 max

1.60 max

0.04

0.04

JIS G3106
1995

SM400 A

0.23 max

2.5xC min

0.035

0.035

SM400 B

0.20 max

0.35

0.60-1.40

0.035

0.035

SM490 A

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 B

0.18 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 YA

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

SM490 YB

0.20 max

0.55

1.6 max

0.035

0.035

ΓOCT
380 – 71

CT2

0.09 – 0.15

0.12 – 0.30

0.25 – 0.50

0.045

0.045

CT3

0.14 – 0.22

0.12 – 0.30

0.40 – 0.60

0.045

0.045

CT4

0.18 – 0.27

0.12 – 0.30

0.40 – 0.70

0.045

0.045

CT5

0.29 – 0.37

0.15 – 0.35

0.50 – 0.80

0.045

0.045

ASTM 1997

A36

0.26 max

0.40 max

1.60 max

0.04

0.05

A572 Gr42

0.21 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

A572 Gr50

0.23 max

0.40 max

1.35 max

0.04

0.05

BS 4360
1986

40B

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

40C

0.18max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

43A

0.25max

0.50max

1.6max

0.050

0.050

43B

0.21max

0.50max

1.5max

0.050

0.050

43C

0.18max

0.50max

1.5max

0.050

0.050

50A

0.23max

0.50max

1.6max

0.050

0.050

50B

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

50C

0.20max

0.50max

1.50max

0.050

0.050

DIN 17100

RST37-2

0.17max

0.050

0.050

ST44-2

0.21max

0.050

0.050

GB700 – 88

 Q235A 

0.14 – 0.22

0.30 max

0.30 -0.65

0.045

0.05

 Q235B 

0.12 – 0.20

0.30 max

0.30 -0.70

0.045

0.045

 Q235C 

0.18 max

0.30 max

0.35 -0.80

0.04

0.04

 Q235D 

0.17 max

0.30 max

0.35 -0.80

0.035

0.035

GB/T1591 – 94

 Q345 

0.20 max

0.55 max

1.00 -1.60

0.045

0.045

SHEET PILES

ស្តង់ដារ
Standard  

ថ្នាក់ដែក
Grade

សមាសធាតុ​គីមី
Chemical Composition

C

Si

Mn

P (max)

S (max)

JIS A5528
1998

SY 295

0.22 max

0.50 max

1.60 max

0.04

0.04

SY 390

0.22 max

0.50 max

1.60 max

0.04

0.04

តារាងធាតុផ្សំគីមីនេះអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែកថែបគ្រប់ប្រភេទដែលផលិតស្របតាមស្តង់ដារខាងលើ.

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទិញដែកសន្លឹកដែករូបអក្សរ  U-I-V-H, គ្រប់ប្រភេទដែកទីបអត់ថ្នេរ, ទីបមូលផ្សា

សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Bao Tin Steel សម្រាប់ការផ្តល់ជូនតម្លៃ។

Đánh giá