ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

kẽm hộp loại dày

រូបមន្តគិតគីឡូដែកនិងអ៊ីណុកinox

Đánh giá
តើអ្នកដឹងពីរូបមន្តគិតគីឡូដែកនឹងដែកអ៊ីណុកទេ(inox)?
បើមិនទានដឹងអ្នកអាចមើលទៅលើការគណនាដូចខាងក្រោម៖

រូបមន្តគិតគីឡូដែកនិងអ៊ីណុកinox

និមិត្តសញ្ញា T: កម្រាស់; W: ទទឹង; L: ប្រវែង;A: គែម; A1: គែម 1; A2: គែម 2;

I.D: អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង;

O.D: អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ;

វិធីគិតគីឡូដែកសន្លឹក ទម្ងន់ (kg) = T (mm) x W (mm) x L (mm) x ដង់ស៊ីតេ (g/cm3)
វិធីគិតគីឡូដែកទីបមូល ទម្ងន់ (kg) = 0.003141 x T (mm) x {O.D (mm) – T (mm)} x ដង់ស៊ីតេ (g/cm3) x L (mm)
វិធីគិតដែកទីបជ្រុង ទម្ងន់ (kg) = [4 x T (mm) x A (mm) – 4 x T (mm) x T (mm)] x ដង់ស៊ីតេ (g/cm3) x 0.001 x L (m)
វិធីគិតដែកទីបចតុកោណ ទម្ងន់ (kg) = [2 x T (mm) x {A1 (mm) + A2 (mm)} – 4 x T (mm) x T (mm)] x ដង់ស៊ីតេ (g/cm3) x 0.001 x L (m)
វិធីគិតដែករនាប ទម្ងន់ (kg) = 0.001 x W (mm) x T (mm) x ដង់ស៊ីតេ(g/cm3) x L (m)
វិធីគិតដែកមូលតាន់ ទម្ងន់ (kg) = 0.0007854 x O.D (mm) x O.D (mm) x ដង់ស៊ីតេ(g/cm3) x L (m)
វិធីគិតដែកទីបជ្រុងតាន់ ទម្ងន់ (kg) = 0.001 x W (mm) x W (mm) x ដង់ស៊ីតេ (g/cm3) x L (m)
វិធីគិតដែកទីបតាន៦ជ្រុង ទម្ងន់ (kg) = 0.000866 x I.D (mm) x ដង់ស៊ីតេ(g/cm3) x L (m)

ដង់ស៊ីតេនៃដែកថែបនិងដែកអ៊ីណុក

ដែក Carbon

7.85 g/cm3

Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321

7.93 g/cm3

Inox 309S/310S/316(L)/347

7.98 g/cm3

Inox 405/410/420

7.75 g/cm3

Inox 409/430/434

7.70 g/cm3

បាវទីនស្ទីល សង្ឃឹមថាព័ត៌មានខាងលើមានប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់អ្នក!

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទូរស័ព្ទមកយើងឬ email: bts@thepbaotin.com

Đánh giá