ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

តារាងតម្លៃគ្រឿងតំណធ្មេញប្រភេទស

Đánh giá

ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីន ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងតំណធ្មេញប្រភេទសបាននាំចូលពីប្រទេសចិននឹងថៃជាមួយនឹងតម្លៃថោកសមរម្យ នៅក្រុងហូជីមីញ។

phụ kiện ren mạ kẽm

គ្រឿងតំណធ្មេញប្រភេទសមានប្រភេទមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

*កែងធ្មេញ 90 – Elbow 90 degree

* កែងធ្មេញ 45 – elbow 45 degree

*កែងធ្មេញបន្ថយ45 – Reducing elbow 45 degree

* កែងធ្មេញបន្ថយ 90 – Reducing elbow 90 degree

* កែងធ្មេញកូន 90 – Street elbow 90

* កែងធ្មេញកូន 45 – Street elbow 45

* តេធ្មេញ,តេធ្មេញបន្ថយ – Tee, reducing tee

*តេធ្មេញក្នុងសងខាង, 1 ក្បាលធ្មេញក្រៅ – Service tees

* សុងធ្មេញក្រៅ  – Nipple, reducing nipple

* រ៉ាក់គធ្មេញ (ប្រើសម្រាបទឹក, ប្រើសម្រាបឧស្ម័ន) – union, reducing union

* ម៉ុងសុងធ្មេញ, ម៉ុងសុងដែក (steel coupling), ម៉ុងសុងផ្សា (ប្រើសម្រាប់) – coupling

* សុងកូន, សុងធ្មេញ – reducing coupling

* សុងធ្មេញក្នុងធ្មេញក្រៅ – extensions

* ក្បាលខ្ចៅសុង – bushings

* ឆ្នុងធ្មេញ -គម្របធ្មេញ caps, plugs

* ទីបធ្មេញក្រៅសងខាង, 2 តឹក (xem)

* តេ4ទឹស – crosses

រាល់ប្រភេទគ្រឿងតំណធ្មេញ size ពី 21 ដល់ 114 (DN15 – DN100). ពី DN125 ឡើងកម្ម៉ង់ 35 ថ្ងៃ.

ទំនិញត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសចិន

ប្រើប្រាស់ភ្ជាប់បំពង់ដែកក្នុងប្រេងឧស្ម័នទឹកភ្លើង។.

អ្នកអាចទាញយកតារាងតម្លៃនៅទីនេះ:

តារាងតម្លៃគ្រឿងតំណធ្មេញដែកបាវទីន

***សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ 01/01/2020 រហូតដល់តម្លៃថ្មី.

Đánh giá