ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

fire fighting materials

ពន្លត់ភ្លើង

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

ពន្លត់ភ្លើង,សំភារៈបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យដូចជាឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យឧបករណ៍រោទិ៍អគ្គិភ័យឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យឧបករណ៍បាញ់ទឹកពន្លត់កណ្តឹងអំពូលភ្លើងឧបករណ៍បំពងសម្លេងរោទិ៍អគ្គិភ័យបំពង់ស្រូបយកផ្សែងឧបករណ៍ចាប់ផ្សែង។