ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

square and rectangular steel

ចតុកោណ & ដែកថែបការ៉េ

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

ដែកថែបបាវទីនជាអ្នកនាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់ដែកប្រហោងរាងការ៉េនិងរាងចតុកោណគ្រប់ប្រភេទដែកថែប,ដែកថែបការ៉េ