ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

phụ kiện ống thép FKK

សមបំពង់ដែក

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

យើងផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ផ្សារដែកបំពង់បង្ហូរទឹកខ្សែភ្លើងសម្រាប់ភ្ជាប់បំពង់ដែក។សមបំពង់ដែក