ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

ống thép đúc tiêu chuẩn

តារាងផ្តល់តម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរតាមស្តង់ដា ASTM A106 SCH40/ SCH80 ថ្មីបំផុត

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt Englishតារាង

ស្នើសុំការដកស្រង់

This post is also available in: Tiếng Việt English

តារាងផ្តល់តម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរ

បាវទីនស្ទីលគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានអាជីពគ្រប់ប្រភេទទីបអត់ថ្មេរ តាមស្តង់ដា API 5L, ASTM A106 GrB ក្រាស់ SCH40 SCH80 SCH160 និងគ្រឿងតំណរជាច្រើន។

បាវទីនស្ទីលសូមផ្ញើរជូនដល់អតិថិជននូវតារាងផ្តល់តម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរថ្មីបំផុតតាមស្តង់ដា ASTM A106 SCH40/ SCH80  2020

STT DN ខ្នាតរង្វង់ខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 40
(mm)
តម្លៃលក់
(VNĐ)
កម្រាស់
SCH 80
(mm)
តម្លៃលក់
(VNĐ)
ស្តង់ដា
1 15 21.3 2.77                20,000 3.73                22,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
2 20 26.7 2.87                19,000 3.91                21,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
3 25 33.4 3.38                18,000 4.55                20,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
4 32 42.2 3.56                17,000 4.85                19,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
5 40 48.3 3.68                17,000 5.08                18,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
6 50 60.3 3.91                17,000 5.54                17,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
7 65 73 5.16                17,000 7.01                17,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
8 80 88.9 5.49                17,000 7.62                17,000 ASTM A106 Gr B/ API 5L
9 100 114.3 6.02                16,500 8.56                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
10 125 141.3 6.55                16,500 9.53                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
11 150 168.3 7.11                16,500 10.97                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
12 200 219.1 8.18                16,500 12.7                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
13 250 273 9.27                16,500 15.09                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
14 300 323.8 10.31                16,500 17.48                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
15 350 355.6 11.13                16,500 19.05                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
16 400 406.4 12.7                16,500 21.44                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
17 450 457.2 14.27                16,500 23.83                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
18 500 508 15.09                16,500 26.19                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
19 550 558.8 15.09                16,500 28.58                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
20 600 609.6 17.48                16,500 30.96                16,500 ASTM A106 Gr B/ API 5L
21 650 660.4  ​ទំនាក់ទំនង ទំនាក់ទំនង ASTM A106 Gr B/ API 5L
22 700 711.2 ទំនាក់ទំនង ទំនាក់ទំនង ASTM A106 Gr B/ API 5L
23 750 762 ទំនាក់ទំនង ទំនាក់ទំនង ASTM A106 Gr B/ API 5L
24 800 812.8 17.48 ទំនាក់ទំនង ទំនាក់ទំនង ASTM A106 Gr B/ API 5L

ដែកទីបអត់ថ្នេរមានទំហំណាខ្លះ?

ដែកទីបអត់ថ្នេរផលិតតាមស្តង់ដា API 5L, ASTM A106 GrB ជាមួយកម្រិត កម្រាស់គឺ SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH120 SCH160 XXS.

thép ống đúc A106 API 5L

ដែកទីបអត់ថ្នេរ រួមបញ្ចូលទាំងប្រភេទដូចខាងក្រោម:

  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN800 x SCH 10

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 10
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 2.11 6000
2 20 26.7 2.11 6000
3 25 33.4 2.77 6000
4 32 42.2 2.77 6000
5 40 48.3 2.77 6000
6 50 60.3 2.77 6000
7 65 73 3.05 6000
8 80 88.9 3.05 6000
9 100 114.3 3.05 6000
10 125 141.3 3.4 6000
11 150 168.3 3.4 6000
12 200 219.1 3.76 6000
13 250 273 4.19 6000
14 300 323.8 4.57 6000
15 350 355.6 6.35 6000
16 400 406.4 6.35 6000
17 450 457.2 6.35 6000
18 500 508 6.35 6000
19 550 558.8 6.35 6000
20 600 609.6 6.35 6000
21 650 660.4 7.92 6000
22 700 711.2 7.92 6000
23 750 762 7.92 6000
24 800 812.8 7.92 6000
  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN200 – DN800 x SCH 20

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 20
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 200 219.1 6.35 6000
2 250 273 6.35 6000
3 300 323.8 6.35 6000
4 350 355.6 7.92 6000
5 400 406.4 7.92 6000
6 450 457.2 7.92 6000
7 500 508 9.53 6000
8 550 558.8 9.53 6000
9 600 609.6 9.53 6000
10 650 660.4 12.7 6000
11 700 711.2 12.7 6000
12 750 762 12.7 6000
13 800 812.8 12.7 6000

 

 

 

 

  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN800 x SCH 30
STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
         កម្រាស់
SCH 30
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 2.41 6000
2 20 26.7 2.41 6000
3 25 33.4 2.9 6000
4 32 42.2 2.97 600
5 40 48.3 3.18 6000
6 50 60.3 3.18 6000
7 65 73 4.78 6000
8 80 88.9 4.78 6000
9 100 114.3 4.78 6000
10 125 141.3 6000
11 150 168.3 6000
12 200 219.1 7.07 6000
13 250 273 7.8 6000
14 300 323.8 8.38 6000
15 350 355.6 9.53 6000
16 400 406.4 9.53 6000
17 450 457.2 11.13 6000
18 500 508 12.7 6000
19 550 558.8 12.7 6000
20 600 609.6 14.27 6000
21 650 660.4 6000
22 700 711.2 15.88 6000
23 750 762 15.88 6000
24 800 812.8 15.88 6000

ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN800 x STD

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
STD
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 2.77 6000
2 20 26.7 2.87 6000
3 25 33.4 3.38 6000
4 32 42.2 3.56 6000
5 40 48.3 3.68 6000
6 50 60.3 3.91 6000
7 65 73 5.16 6000
8 80 88.9 5.49 6000
9 100 114.3 6.02 6000
10 125 141.3 6.55 6000
11 150 168.3 7.11 6000
12 200 219.1 8.18 6000
13 250 273 9.27 6000
14 300 323.8 9.53 6000
15 350 355.6 9.53 6000
16 400 406.4 9.53 6000
17 450 457.2 9.53 6000
18 500 508 9.53 6000
19 550 558.8 9.53 6000
20 600 609.6 9.53 6000
21 650 660.4 9.53 6000
22 700 711.2 9.53 6000
23 750 762 9.53 6000
24 800 812.8 9.53 6000

ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN800 x SCH 40

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 40
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 2.77 6000
2 20 26.7 2.87 6000
3 25 33.4 3.38 6000
4 32 42.2 3.56 6000
5 40 48.3 3.68 6000
6 50 60.3 3.91 6000
7 65 73 5.16 6000
8 80 88.9 5.49 6000
9 100 114.3 6.02 6000
10 125 141.3 6.55 6000
11 150 168.3 7.11 6000
12 200 219.1 8.18 6000
13 250 273 9.27 6000
14 300 323.8 10.31 6000
15 350 355.6 11.13 6000
16 400 406.4 12.7 6000
17 450 457.2 14.27 6000
18 500 508 15.09 6000
19 550 558.8 15.09 6000
20 600 609.6 17.48 6000
21 650 660.4 6000
22 700 711.2 6000
23 750 762 6000
24 800 812.8 17.48 6000

ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN200 – DN600 x SCH 60

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 60
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 200 219.1 10.31 6000
2 250 273 12.7 6000
3 300 323.8 14.27 6000
4 350 355.6 15.09 6000
5 400 406.4 16.66 6000
6 450 457.2 19.05 6000
7 500 508 20.62 6000
8 550 558.8 22.23 6000
9 600 609.6 24.61 6000
  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN800 x XS

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
XS
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 3.73 6000
2 20 26.7 3.91 6000
3 25 33.4 4.55 6000
4 32 42.2 4.85 6000
5 40 48.3 5.08 6000
6 50 60.3 5.54 6000
7 65 73 7.01 6000
8 80 88.9 7.62 6000
9 100 114.3 8.56 6000
10 125 141.3 9.53 6000
11 150 168.3 10.97 6000
12 200 219.1 12.7 6000
13 250 273 12.7 6000
14 300 323.8 12.7 6000
15 350 355.6 12.7 6000
16 400 406.4 12.7 6000
17 450 457.2 12.7 6000
18 500 508 12.7 6000
19 550 558.8 12.7 6000
20 600 609.6 12.7 6000
21 650 660.4 12.7 6000
22 700 711.2 12.7 6000
23 750 762 12.7 6000
24 800 812.8 12.7 6000
  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN600 x SCH 80

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 80
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 3.73 6000
2 20 26.7 3.91 6000
3 25 33.4 4.55 6000
4 32 42.2 4.85 6000
5 40 48.3 5.08 6000
6 50 60.3 5.54 6000
7 65 73 7.01 6000
8 80 88.9 7.62 6000
9 100 114.3 8.56 6000
10 125 141.3 9.53 6000
11 150 168.3 10.97 6000
12 200 219.1 12.7 6000
13 250 273 15.09 6000
14 300 323.8 17.48 6000
15 350 355.6 19.05 6000
16 400 406.4 21.44 6000
17 450 457.2 23.83 6000
18 500 508 26.19 6000
19 550 558.8 28.58 6000
20 600 609.6 30.96 6000
  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN100 – DN600 x SCH 120

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 120
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 100 114.3 11.13 6000
2 125 141.3 12.7 6000
3 150 168.3 14.27 6000
4 200 219.1 18.26 6000
5 250 273 21.44 6000
6 300 323.8 25.4 6000
7 350 355.6 27.79 6000
8 400 406.4 30.96 6000
9 450 457.2 34.93 6000
10 500 508 38.1 6000
11 550 558.8 41.28 6000
12 600 609.6 46.02 6000
  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN600 x SCH 160

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
SCH 160
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 4.78 6000
2 20 26.7 5.56 6000
3 25 33.4 6.35 6000
4 32 42.2 6.35 6000
5 40 48.3 7.14 6000
6 50 60.3 8.74 6000
7 65 73 9.53 6000
8 80 88.9 11.13 6000
9 100 114.3 13.49 6000
10 125 141.3 15.88 6000
11 150 168.3 18.26 6000
12 200 219.1 23.01 6000
13 250 273 28.58 6000
14 300 323.8 33.32 6000
15 350 355.6 35.71 6000
16 400 406.4 40.19 6000
17 450 457.2 45.24 6000
18 500 508 50.01 6000
19 550 558.8 53.98 6000
20 600 609.6 59.54 6000
  • ខ្នាតដែកទីបអត់ថ្នេរពី DN15 – DN300 x XXS

STT DN អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ
(mm)
កម្រាស់
XXS
(mm)
ប្រវែង
(mm)
1 15 21.3 7.47 6000
2 20 26.7 7.82 6000
3 25 33.4 9.09 6000
4 32 42.2 9.7 6000
5 40 48.3 10.15 6000
6 50 60.3 11.07 6000
7 65 73 14.02 6000
8 80 88.9 15.25 6000
9 100 114.3 17.12 6000
10 125 141.3 19.05 6000
11 150 168.3 21.95 6000
12 200 219.1 22.23 6000
13 250 273 25.4 6000
14 300 323.8 25.4 6000

ខាងលើគឺជាតារាងស្តង់ដារនិងតារាងដែកទីបអត់ថ្នេរតាមស្តង់ដា  API 5L và ASTM A106 Gr B.

យើងនាំចូលដោយផ្ទាល់ហើយមានតម្លៃសមរម្យបំផុតនៅទីក្រុងហូជីមិញ


ប្រសិនបើលោកអ្នកមានតម្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់តម្លៃជួនល្អបំផុត។

BAO TIN STEEL CO.,LTD
Address: 551/156 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Hotline: 0932 059 176 (8 lines)  | 0931 27 2222 (Mr Truong) | 0767 555 777 (Mr Danh)
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com mũi tên BTSXem bản đồ: https://g.page/thepbaotin

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.
Mobile: 06669 6789 (Ms Chankim)​                     096869 6789 (Mr Davet)
Email: sales@baotinsteel.com        mũi tên BTSMaps: https://g.page/baotinsteelcambodia