ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

ống thép cỡ lớn

ដែកទីបមូល ERW ជាអ្វី?

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

Đánh giá

ដែកទីបមូល ERW ជាអ្វី?

ERW ជាប្រភេទទីប ទីបមូល ផ្សាលិច, ផ្សារអគ្គីសនីត្រឡប់ប្រេកង់ខ្ពស់ (អគ្គីសនីប្រែឧបសគ្គ, អក្សរកាត់សម្រាប់ ERW).

ទីបផ្សាលិចត្រូវបានបែងចែកទៅជាទីបផ្សា  AC នឹង ទីបផ្សា សងខាង DC.

ទីបផ្សាលិចគីជាប្រភេទ បំពង់ដែកទំនើបបំផុតនិងសន្សំសំចៃបំផុត នៅក្នុងវិស័យផ្ទុកនិងដឹកជញ្ជូន ប្រេងក៏ដូចជាឧស្ម័ន។

ផែនទីដំណើរការនៃការផលិតបំពង់ដែក ERW

quy trình sản xuất ống thép erw