Thép góc V (Angle steel bar)

Thép góc V (Angle steel bar)

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Sau đây là một số quy cách thép góc V thường được sử dụng nhiều nhất:

Thép góc V40x6m VN: 8kg/cây 6m

Thép góc V40x6m VN: 9kg/cây 6m

Thép góc V40x6m TQ: 11kg/cây 6m

Thép góc V40x6m VN: 12kg/cây 6m

Thép góc V40x6m VN: 13kg/cây 6m

Thép góc V40x6m TQ: 14kg/cây 6m

Thép góc V50x6m VN: 14kg/cây 6m

Thép góc V50x6m VN: 15kg/cây 6m

Thép góc V50x6m VN: 17kg/cây 6m

Thép góc V50x6m TQ: 19kg/cây 6m

Thép góc V50x6m VN: 19kg/cây 6m

Thép góc V50x6m VN: 21kg/cây 6m

Thép góc V50x6m TQ: 23kg/cây 6m

Thép góc V63x6m VN: 23kg/cây 6m

Thép góc V63x4x6m NB: 23kg/cây 6m

Thép góc V63x6m VN: 25kg/cây 6m

Thép góc V63x6m VN: 27kg/cây 6m

Thép góc V63x6m TQ: 29kg/cây 6m

Thép góc V63x6m VN: 31kg/cây 6m

Thép góc V63x6m TQ: 34kg/cây 6m

Thép góc V70x5x6m VN: 32kg/cây 6m

Thép góc V70x6x6m VN: 36kg/cây 6m

Thép góc V70x7x6m VN: 41kg/cây 6m

Thép góc V70x7x6m VN: 43kg/cây 6m

Thép góc V70x8x6m VN: 48kg/cây 6m

Thép góc V75x6x6m VN: 37kg/cây 6m

Thép góc V75x6x6m VN: 38kg/cây 6m

Thép góc V75x6x6m TQ: 40kg/cây 6m

Thép góc V75x7x6m VN: 46kg/cây 6m

Thép góc V75x8x6m TQ: 52kg/cây 6m

Thép góc V75x8x6m VN: 52kg/cây 6m

Thép góc V75x8x6m TQ: 57kg/cây 6m

Thép góc V80x6x6m VN: 41kg/cây 6m

Thép góc V80x6x6m TQ: 50kg/cây 6m

Thép góc V80x7x6m VN: 48kg/cây 6m

Thép góc V80x8x6m VN: 53kg/cây 6m

Thép góc V80x8x6m TQ: 54kg/cây 6m

Thép góc V90x7x6m VN: 55kg/cây 6m

Thép góc V90x7x6m TQ: 66kg/cây 6m

Thép góc V100x8x6m VN: 66kg/cây 6m

Thép góc V100x10x6m VN: 84kg/cây 6m

Thép góc V100x8x6m : 73.7kg/cây 6m

Thép góc V100x9x6m : 84kg/cây 6m

Thép góc V100x10x6m : 90.7kg/cây 6m

Thép góc V120x8x6m : 88.2kg/cây 6m

Thép góc V120x12x6m : 129kg/cây 6m

Thép góc V150x10x6m : 138kg/cây 6m

Thép góc V150x12x6m : 163.8kg/cây 6m

Thép góc V150x15x6m : 201.6kg/cây 6m